หน้าหลัก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
Enter Name:
(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)
Alphabetical Listing:
0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
STOCK - หุ้น
Found:23 Symbols
Symbol
Name
 
Market
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Futures - ฟิวเจอร์ส
Found:12 Symbols
Symbol
Contract Month
Underlying Instrument
Mar 16
KBANK
Jun 16
KBANK
Sep 16
KBANK
Dec 16
KBANK
Mar 16
KKP
Jun 16
KKP
Sep 16
KKP
Dec 16
KKP
Mar 16
KTB
Jun 16
KTB
Options - ออปชั่น
Found:0 Symbol
Symbol
Contract Month
Underlying Instrument
-
-
-
Mutual Funds - กองทุนรวม
Found:295 Symbols
Symbol
Fund Name
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530
กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์
กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน