SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

รายงานสภาพตลาดประจำวัน


ข้อมูลอ้างอิงราคายางพารา

16 มี.ค. 2018 12:32:26
สินค้า ล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
ราคาประมูล ยางแผ่นดิบ หาดใหญ่ 46.24 -0.10 (-0.22%)
ราคาประมูล ยางแผ่นรมควันชั้น 3 หาดใหญ่ 49.03 -0.16 (-0.33%)
FOB ยางแผ่นรมควันชั้น 3 BKK 54.90 -0.20 (-0.36%)
FOB ยางแท่ง (STR 20) BKK 47.00 0.00 (0.00%)
FOB น้ำยางสด BKK 38.90 0.00 (0.00%)
หมายเหตุ: ราคาบาท/กิโลกรัม
แหล่งข้อมูล: Thomson Reuters

ข้อมูล SICOM

ข้อมูลล่าช้า 10 นาที 16 มี.ค. 2018 16:59:13
เดือนที่สิ้นสุดสัญญาล่าสุดเปลี่ยนแปลง (%)สูงต่ำปริมาณสถานะคงค้าง
เม.ย. 2561 174.50 -1.50 (-0.85%) 174.50 174.00 22 688
พ.ค. 2561 178.00 -1.00 (-0.56%) 178.00 176.50 39 2,480
มิ.ย. 2561 179.50 -0.40 (-0.22%) 179.50 178.10 27 3,243
หมายเหตุ: ราคา US Cents/Kilogram แสดงข้อมูลเฉพาะ Series 3 เดือนใกล้สุดเท่านั้น
แหล่งข้อมูล: Thomson Reuters / www.sgx.com

ข้อมูล TOCOM

ข้อมูลล่าช้า 5 นาที 16 มี.ค. 2018 17:00:01
เดือนที่สิ้นสุดสัญญาล่าสุดเปลี่ยนแปลง (%)สูงต่ำปริมาณสถานะคงค้าง
มิ.ย. 2561 190.40 -0.60 (-0.31%) 190.70 189.60 96 5,538
ก.ค. 2561 190.90 -0.50 (-0.26%) 191.70 190.40 298 7,406
ส.ค. 2561 191.10 -0.70 (-0.36%) 191.50 190.30 790 14,487
หมายเหตุ: ราคา Yen/Kilogram แสดงข้อมูลเฉพาะ Series 3 เดือนไกลสุดเท่านั้น
แหล่งข้อมูล: Thomson Reuters / www.tocom.or.jp

Agriculture Futures


Go
วันที่ : 19/03/2561

สถานะตลาด TFEX Thailand Agriculture : Closed

  17 มี.ค. 2561 ข้อมูล ณ เวลา 00:30:07
ชื่อย่อ เดือนที่
สิ้นสุด
เปิด สูง ต่ำ เสนอซื้อ เสนอขาย ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
(%เปลี่ยน
แปลง)*
ปริมาณ สถานะ
คงค้าง**
ราคาที่ใช้ชำระ
ในวันก่อนหน้า
ราคาที่ใช้
ชำระราคา
ไม่พบข้อมูล
* เปลี่ยนแปลง: คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ ชำระราคาวันก่อนหน้า
** สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
หมายเหตุ:
ปริมาณ รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
ข้อมูล High/Open/Low ไม่รวมคำนวณใน Block Trade

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก TFEX

รู้จักกับอนุพันธ์

บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่นอกเหนือจาก สินค้าเกษตรกรรม

การซื้อขายและชำระราคา

การซื้อขายและชำระราคา การซื้อขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อขายที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ สามารถทำการสั่งซื้อ หรือขายอนุพันธ์โดยผ่าน บริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่