SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ข้อมูลตราสารอนุพันธ์ > สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2561
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 223,880 181,026 42,854 84,136 91,322 -7,186 257,379 293,047 -35,668 565,395
 - SET50 Index Futures 70,001 79,802 -9,801 60,493 44,430 16,063 146,277 152,539 -6,262 276,771
 - Sector Index Futures - - - - - - - - - -
 - Single Stock Futures 138,931 84,469 54,462 19,069 38,093 -19,024 98,542 133,980 -35,438 256,542
 - Precious Metal Futures 12,437 14,653 -2,216 4,570 8,795 -4,225 9,969 3,528 6,441 26,976
 - Deferred Precious Metal 169 164 5 3 3 - 175 180 -5 347
 - Currency Futures 1,962 1,558 404 1 1 - 2,412 2,816 -404 4,375
 - Interest Rate Futures - - - - - - - - - -
 - Agriculture Futures 380 380 - - - - 4 4 - 384
Options 4,286 3,184 1,102 133 12 121 10,435 11,658 -1,223 14,854
 - Index Call 2,920 995 1,925 4 2 2 5,006 6,933 -1,927 7,930
 - Index Put 1,366 2,189 -823 129 10 119 5,429 4,725 704 6,924
รวม                   580,249
- ข้อมูล ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่