SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ข้อมูลตราสารอนุพันธ์ > สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2561
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 110,685 105,799 4,886 23,522 31,228 -7,706 155,590 152,770 2,820 289,797
 - SET50 Index Futures 36,178 30,050 6,128 19,860 24,689 -4,829 71,687 72,986 -1,299 127,725
 - Sector Index Futures - - - - - - - - - -
 - Single Stock Futures 66,722 65,764 958 2,001 3,853 -1,852 70,089 69,195 894 138,812
 - Precious Metal Futures 6,198 7,408 -1,210 1,655 2,680 -1,025 10,806 8,571 2,235 18,659
 - Deferred Precious Metal 94 141 -47 - - - 60 13 47 154
 - Currency Futures 1,255 2,198 -943 6 6 - 2,948 2,005 943 4,209
 - Interest Rate Futures - - - - - - - - - -
 - Agriculture Futures 238 238 - - - - - - - 238
Options 525 585 -60 33 12 21 2,089 2,050 39 2,647
 - Index Call 232 103 129 - - - 788 917 -129 1,020
 - Index Put 293 482 -189 33 12 21 1,301 1,133 168 1,627
รวม                   292,444
- ข้อมูล ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่