SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)


รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์
เว็บไซต์บริษัท:
ที่อยู่:
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
โทร:
0-2797-2999, 0-2299-0000
โทรสาร:
0-2797-2970
หมวดธุรกิจ:
พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มอุตสาหกรรม:
ทรัพยากร
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก:
26 ต.ค. 2547
ดาวน์โหลด:
-
ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว:
40.00%(ณ วันที่ 15/08/2560)
จำนวนหุ้นที่ชาวต่างชาติ
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
338,393,630 หุ้น
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(%Free float):
50.19%
ราคาพาร์:
10.00 บาท
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์:
ในประเทศ TH0796010005  |  ต่างด้าว TH0796010013  |  NVDR TH0796010R11
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯและตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน:
20,400,278,730.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว:
20,400,278,730.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน:
-
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว:
-
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.:
2,040,027,873 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว:
2,040,027,873 หุ้น
สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน:
-
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
ณ วันที่ 16/08/2560:
2,040,027,873 หุ้น
ณ วันที่ 31/07/2560:
2,040,027,873 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.:
-
จำนวนหุ้นชำระแล้ว:
-
จำนวนหุ้นซื้อคืน:
-
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
ณ วันที่ 16/08/2560:
-
ณ วันที่ 31/07/2560:
-
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่