SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ACC - บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
น.ส. สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล รองประธานกรรมการ
นาย เอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
  กรรมการ
นาย ศริน เรืองศร กรรมการ
นาย ปวินท์ เรืองวรบูรณ์ กรรมการ
นาย กานต์ กังพิศดาร กรรมการ
นาย อริชัย รักธรรม กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชาญศิริ ซื่อตรง กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พสุ สุขุมวาท กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่