ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
ตำแหน่ง
นาย วิทิต ลีนุตพงษ์
ประธานกรรมการบริษัท
นาย แอเลน ลิว ยง เคียง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
นาย สมประสงค์ บุญยะชัย
รองประธานกรรมการ
นาย ชิง-วาห์ อึ้ง
กรรมการ
นาย วิเชียร เมฆตระการ
กรรมการ
น.ส. จีน โล เงี้ยบ จง
กรรมการ
นาย นฤาชา จิตรีขันธ์
กรรมการ
นาย อวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง ทัศนีย์ มโนรถ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
กรรมการอิสระ