CWT - บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
ตำแหน่ง
นาย วีระพล ไชยธีรัตต์
กรรมการผู้จัดการ
นาง วนิดา สิกขมาน
กรรมการ
น.ส. ณัฏฐ์สิตา ไชยธีรัตต์
กรรมการ
นาย นพดล มังกรชัย
กรรมการตรวจสอบ
นาย ปารเมษฐ์ จิรัสย์โสภณ
กรรมการตรวจสอบ
นาย ธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบ