CWT - บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
ตำแหน่ง
นาย วีระพล ไชยธีรัตต์
กรรมการผู้จัดการ
นาง วนิดา สิกขมาน
กรรมการ
น.ส. ณัฏฐ์สิตา ไชยธีรัตต์
กรรมการ
นาย ปารเมษฐ์ จิรัสย์โสภณ
กรรมการตรวจสอบ
นาย ธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบ