SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CWT - บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วีระพล ไชยธีรัตต์ ประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
น.ส. ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ รองประธานกรรมการ
นาง วนิดา สิกขมาน กรรมการ
นาย สุพจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชัชนนท์ โสภาจันทร์ กรรมการตรวจสอบ
นาย ธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่