RAM - บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
ตำแหน่ง
นาย รัชช สมบูรณสิน
ประธานกรรมการ
นาย ชำนาญ ชนะภัย
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
นาย วิรัตน์ ชื่นอิ่ม
กรรมการผู้อำนวยการ
นาย บุญปรีดี ศิริวงศ์
กรรมการ
นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล
กรรมการ
นาย สุธี ลีละเศรษฐกุล
กรรมการ
นาย เจิมพล ภูมิตระกูล
กรรมการ
ร.อ. ขจิต หัพนานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นาย พินิจ หิรัญโชติ
กรรมการอิสระ
นาย ประมล อภิรัตน์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ