TUCC - บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
ตำแหน่ง
นาง วัชรีย์ งามไกวัล
ประธานกรรมการ
นาย ยงยุทธ งามไกวัล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
น.ส. นิตยา ยงค์พิทักษ์วัฒนา
กรรมการ
น.ส. สุทธิรัตน์ เสวี
กรรมการ
น.ส. วรพิน งามไกวัล
กรรมการ