KTB-P - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
วันปิดสมุดทะเบียน:
24/04/15
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
135
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
0.21%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2,726,095
49.57%
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2,726,095
49.57%