NIPPON - บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
14/03/14
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
3,399
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
72.75%
วันปิดสมุดทะเบียน:
14/03/14
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
3,497
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
92.93%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย
54,658,570
14.93%
นาย ปฏิญญา เทวอักษร
29,496,800
8.06%
นาย สุรศักดิ์ เทวอักษร
13,100,400
3.58%
นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล
12,086,400
3.30%
น.ส. รินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์
9,936,600
2.71%
นาย สัมพันธ์ วัฒนา (ลูกค้า บงล.ธนไทย)
7,602,000
2.08%
บริษัท ดาราเหนือ จำกัด (มหาชน)
7,500,240
2.05%
บริษัทเงินทุนหลักทรั สยามซิตี้ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
6,780,000
1.85%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
6,567,831
1.79%
นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช
4,500,000
1.23%
นาย สุเมธ ติยวรนันท์
3,932,200
1.07%
น.ส. อรสา วิมลเฉลา
3,228,200
0.88%
นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
3,200,000
0.87%
นาย ไมตรี เฉลิมชัยชาญ
2,550,800
0.70%
นาง ดวงสุดา นิมมลรัตน์
2,500,000
0.68%
นาย ธนนนท์ เตรียมชาญชัย
2,500,000
0.68%
นาง สลิ่ม ธนาชีวิต
2,457,700
0.67%
นาย สุรพล เทวอักษร
2,247,700
0.61%
นาย ขจรยศ ดุลยโกเมศ
2,160,000
0.59%
นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์
2,000,000
0.55%
นาย เชวง พิบูลธรรม
2,000,000
0.55%
นาย สุรชัย พงศ์เป็นสุข
1,998,800
0.55%
นาย นิวัฒน์ แดงรัศมีโสภณ
1,840,000
0.50%