NIPPON-F -
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
null
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
null
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
null
วันปิดสมุดทะเบียน:
null
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน:
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
null
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
null
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น
ร้อยละ