SMM - บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
22/03/13
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
1,703
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
57.43%
วันปิดสมุดทะเบียน:
31/03/14
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
1,675
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
70.97%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
นาย วิฑูร นิรันตราย
41,464,033
15.45%
น.ส. อัญชลี ธีระสินธุ์
33,100,383
12.33%
นาง สมลักษณ์ โหลทอง
9,834,560
3.66%
นาง พัทยา พิเชฐพงศา
8,723,033
3.25%
นาย พงษ์ศิริ นันทศิริ
8,397,565
3.13%
นาง ภัสสร ธีระสินธุ์
7,250,000
2.70%
นาง พรพรรณ แซ่อึ้ง
7,140,800
2.66%
นาย ไพฑูร ชุติมากรกุล
6,933,333
2.58%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
6,144,566
2.29%
นาย โกศล นิรันตราย
5,654,466
2.11%
นาย สม สุจีรา
5,552,100
2.07%
น.ส. ศุภลักษณ์ ขอดเตชะ
5,397,333
2.01%
น.ส. อุษา ศิลป์เรืองวิไล
5,333,333
1.99%
นาย อภินันทน์ ฮ้อแสงชัย
3,935,000
1.47%
นาย ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
3,380,300
1.26%
นาย วิลักษณ์ โหลทอง
3,322,133
1.24%
น.ส. นัจนันท์ ทองลอย
3,035,066
1.13%
นาง สุปรีดา ศรีศุภรพันธ์
2,500,000
0.93%
นาง เพ็ญพรรณ อนันตประกร
2,240,000
0.83%
นาย อนันต์ พิเชฐพงศา
2,168,333
0.81%
น.ส. อรพรรณ เหล่าประภัสสร
2,133,333
0.79%
น.ส. สุชาดา เชาวกุล
2,133,333
0.79%
นาย อธิคม ฉันทวานิช
1,600,000
0.60%
นาย อัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์
1,510,000
0.56%
นาย วรรคสร โหลทอง
1,498,666
0.56%