SMM - บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
31/03/14
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
1,460
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
57.07%
วันปิดสมุดทะเบียน:
08/05/14
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
1,680
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
72.51%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
นาย วิฑูร นิรันตราย
47,863,993
16.57%
น.ส. อัญชลี ธีระสินธุ์
37,387,023
12.94%
นาย อภินันทน์ ฮ้อแสงชัย
9,463,700
3.28%
นาง พัทยา พิเชฐพงศา
8,723,033
3.02%
นาย พงษ์ศิริ นันทศิริ
8,397,565
2.91%
นาง ภัสสร ธีระสินธุ์
7,250,000
2.51%
นาง พรพรรณ แซ่อึ้ง
7,140,800
2.47%
นาย ไพฑูร ชุติมากรกุล
6,933,333
2.40%
น.ส. อุษา ศิลป์เรืองวิไล
6,666,658
2.31%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
6,154,566
2.13%
นาง สมลักษณ์ โหลทอง
5,834,560
2.02%
นาย สม สุจีรา
5,500,000
1.90%
นาย โกศล นิรันตราย
5,468,812
1.89%
น.ส. ศุภลักษณ์ ขอดเตชะ
5,397,333
1.87%
นาย ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
3,380,300
1.17%
นาย วิลักษณ์ โหลทอง
3,322,133
1.15%
น.ส. นัจนันท์ ทองลอย
3,035,066
1.05%
นาง สุปรีดา ศรีศุภรพันธ์
2,400,000
0.83%
น.ส. สุชาดา เชาวกุล
2,399,998
0.83%
นาง เพ็ญพรรณ อนันตประกร
2,240,000
0.78%
นาย อนันต์ พิเชฐพงศา
2,168,333
0.75%
น.ส. อรพรรณ เหล่าประภัสสร
2,133,333
0.74%
นาย อธิคม ฉันทวานิช
1,600,000
0.55%
นาย วรรคสร โหลทอง
1,498,666
0.52%
นาย วิภาส ธนารักษ์วงศ์
1,450,657
0.50%
นาย อัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์
1,450,000
0.50%