SMM - บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
27/03/15
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
1,877
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
64.69%
วันปิดสมุดทะเบียน:
15/05/15
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน:
XR
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
2,028
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
73.23%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
นาย วิฑูร นิรันตราย
47,853,993
16.56%
น.ส. อัญชลี ธีระสินธุ์
37,387,023
12.94%
นาย อภินันทน์ ฮ้อแสงชัย
24,160,000
8.36%
นาง พัทยา พิเชฐพงศา
10,308,733
3.57%
นาง พรพรรณ แซ่อึ้ง
7,417,800
2.57%
นาง ภัสสร ธีระสินธุ์
7,250,000
2.51%
นาย ไพฑูร ชุติมากรกุล
6,933,333
2.40%
น.ส. อุษา ศิลป์เรืองวิไล
6,666,658
2.31%
นาย โกศล นิรันตราย
5,388,812
1.87%
นาย อนุวัฒน์ ไพศาขมาศ
3,903,500
1.35%
นาย พงษ์ศิริ นันทศิริ
3,690,565
1.28%
นาย วิลักษณ์ โหลทอง
3,322,133
1.15%
นาย สุรัตน์ ลีรุ่งเรือง
3,300,000
1.14%
นาย ณัฐสิทธิ์ ฮ้อแสงชัย
2,890,000
1.00%
นาย ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
2,657,800
0.92%
น.ส. สุชาดา เชาวกุล
2,399,998
0.83%
นาง ศิริเพ็ญ อรุณไพโรจน์
2,389,000
0.83%
น.ส. นัจนันท์ ทองลอย
2,345,066
0.81%
นาย อนันต์ พิเชฐพงศา
2,268,333
0.79%
นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา
2,010,000
0.70%
น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร
2,000,000
0.69%
นาย แสงพล จิรายุกูล
1,800,000
0.62%
นาง จามรี ยสินทร
1,595,000
0.55%
นาย วรรคสร โหลทอง
1,498,666
0.52%
นาย สมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษ
1,490,000
0.52%
นาย สมชาย วงค์กุศลเลิศ
1,447,100
0.50%