TNH - บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
04/11/14
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
2,303
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
51.30%
วันปิดสมุดทะเบียน:
03/12/14
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
2,451
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
89.42%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด
50,000,000
27.78%
นาย จตุพร สิหนาทกถากุล
21,540,000
11.97%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
5,386,875
2.99%
นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ
4,421,000
2.46%
น.ส. นุชนภา วงษ์เจริญสิน
3,674,925
2.04%
นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล
3,000,000
1.67%
น.ส. สำลี พรมมาสม
3,000,000
1.67%
นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข
3,000,000
1.67%
นายแพทย์ ประจวบ คุณทรงเกียรติ
2,985,200
1.66%
นาย เจริญ มีนสุข
2,500,000
1.39%
นาง หัทยา มีนสุข
2,285,500
1.27%
น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา
2,244,300
1.25%
นาง ซกเจ็ง แซ่โง้ว
2,175,000
1.21%
นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ
2,000,000
1.11%
นาง ทองทา สินาดโยธารักษ์
1,951,800
1.08%
นาง พิกุล วิมลเฉลา
1,680,000
0.93%
นาง พิริยา รัญเสวะ
1,637,100
0.91%
นาย สนั่น ศรีรุ่งโรจน์
1,500,000
0.83%
นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล
1,500,000
0.83%
นาย ปรีดี เหตระกูล
1,500,000
0.83%
น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์
1,401,600
0.78%
นาง วันวิสาข์ ตันติวิวัฒนพันธ์
1,285,500
0.71%
นาย บุญหลัก บุญรัตนกรกิจ
1,237,500
0.69%
น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์
1,020,500
0.57%
นาย เอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์
1,000,100
0.56%
ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
1,000,000
0.56%
นาย ทศพร สิหนาทกถากุล
1,000,000
0.56%
นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุล
1,000,000
0.56%
น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุล
1,000,000
0.56%
พล.ต.อ. สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
1,000,000
0.56%
นาง วิจิตรา สุขะมงคล
908,700
0.50%