TNH - บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
04/11/13
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
1,910
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
47.09%
วันปิดสมุดทะเบียน:
03/12/13
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
2,139
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
88.06%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด
50,000,000
27.78%
นาย จตุพร สิหนาทกถากุล
24,040,000
13.36%
นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ
4,420,400
2.46%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
4,047,775
2.25%
UBS AG SINGAPORE BRANCH
3,471,725
1.93%
นายแพทย์ ประจวบ คุณทรงเกียรติ
2,985,200
1.66%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
2,706,200
1.50%
นาย เจริญ มีนสุข
2,500,000
1.39%
นาง หัทยา มีนสุข
2,285,500
1.27%
น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา
2,200,700
1.22%
นาง ซกเจ็ง แซ่โง้ว
2,175,000
1.21%
น.ส. สุณีย์ อัตศาสตร์
2,108,000
1.17%
นาย สนั่น ศรีรุ่งโรจน์
2,000,000
1.11%
นาง ทองทา สินาดโยธารักษ์
1,946,900
1.08%
นาง พิกุล วิมลเฉลา
1,681,000
0.93%
นาย ปรีดี เหตระกูล
1,500,000
0.83%
คณะบุคคล พูนทรัพย์ โดย นายทศพร สิหนาทกถากุล
1,500,000
0.83%
คณะบุคคล อุดมทรัพย์ โดย นางสาวอรอารี สิหนาทกถากุล
1,500,000
0.83%
คณะบุคคล เสริมทรัพย์ โดย นางสาวอรอารี สิหนาทกถากุล
1,500,000
0.83%
คณะบุคคล ก่อทรัพย์ โดย นายทศพร สิหนาทกถากุล
1,500,000
0.83%
คณะบุคคล ทรัพย์ทวี โดย นายทศพร สิหนาทกถากุล
1,500,000
0.83%
นาง วันวิสาข์ ตันติวิวัฒนพันธ์
1,285,500
0.71%
นาย บุญหลัก บุญรัตนกรกิจ
1,237,500
0.69%
นาย ทศพร สิหนาทกถากุล
1,000,000
0.56%
นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุล
1,000,000
0.56%
น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุล
1,000,000
0.56%
นาย วศิน มีวัตถา
1,000,000
0.56%
พล.ต.อ. สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
1,000,000
0.56%
ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
1,000,000
0.56%
นาง พิริยา รัญเสวะ
934,400
0.52%