ข้อมูลหุ้นรายตัว

MAX - บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31/12/2015
สินทรัพย์ (หน่วย: ล้านบาท)
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27.91
 เงินลงทุนระยะสั้น 847.00
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 37.89
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 912.80
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 4.39
     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4.39
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 0.09
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.30
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4.78
 รวมสินทรัพย์ 917.59
หนี้สินและทุน (หน่วย: ล้านบาท)
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4.08
 เงินทดรองรับและเงินกู้ยืมระยะสั้น 0.30
     บุคคลหรือกิจการอื่น 0.30
 รวมหนี้สินหมุนเวียน 4.38
 ประมาณการหนี้สินระยะยาว 1.09
 หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.47
 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 0.36
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1.91
 รวมหนี้สิน 6.30
 ทุนจดทะเบียน 24,976.40
     หุ้นสามัญ 24,976.40
 ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 19,833.54
     หุ้นสามัญ 19,833.54
 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น -18,532.52
     หุ้นสามัญ -18,532.52
 กำไร (ขาดทุน) สะสม -376.02
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 925.01
 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -13.72
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 911.29
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS