SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AMARIN - บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
14/03/18 - 15/03/18 25/04/18 งดจ่ายเงินปันผล,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประชุมสามัญ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
13/07/17 18/07/17 - 07/08/17 การเพิ่มทุน,เพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท ประชุมวิสามัญ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
22/03/17 27/03/17 - 28/04/17 งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้อง Convention Hall เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
07/12/16 13/12/16 - 10/02/17 การเพิ่มทุน,รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประชุมวิสามัญ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ บมจ.อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
08/03/16 11/03/16 - 20/04/16 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้อง Convention Hall เลขที่ 378 ถ.ชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
06/03/15 11/03/15 - 20/04/15 การจ่ายปันผล - ห้อง Convention Hall เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
12/03/14 17/03/14 - 18/04/14 การจ่ายปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหุ้นกู้ - ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่