SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

APCS - บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
09/03/18 - 12/03/18 21/04/18 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
21/03/17 24/03/17 - 22/04/17 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
09/03/16 14/03/16 - 23/04/16 งดจ่ายเงินปันผล,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ถนนพระราม 4
29/09/15 02/10/15 - 26/10/15 การเพิ่มทุน,การลดทุน ประชุมวิสามัญ ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
09/03/15 12/03/15 - 25/04/15 งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - โรงพยาบาลเทพธารินทร์
10/03/14 13/03/14 - 26/04/14 งดจ่ายเงินปันผล - ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์
04/07/13 09/07/13 - 05/08/13 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท - ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่