SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CPH - บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
16/03/18 - 19/03/18 27/04/18 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 899 อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
21/03/17 24/03/17 - 28/04/17 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมของบริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 9 เลขที่ 899 อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
21/03/16 24/03/16 - 29/04/16 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ สำนักงานของบมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์
13/03/15 18/03/15 - 27/04/15 งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
03/04/14 09/04/14 - 29/04/14 งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - สำนักงาน บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่