SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FER - บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
12/03/18 - 13/03/18 24/04/18 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้อง Ballroom B ชั้น 15 ทาวเวอร์ 2 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250
21/03/17 24/03/17 - 25/04/17 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การลดทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมสามัญ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
01/12/16 07/12/16 - 06/01/17 การเพิ่มทุน,การลดทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมวิสามัญ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
18/03/16 23/03/16 - 28/04/16 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องเทพลีลา บอลลูน ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค
30/03/15 02/04/15 - 23/04/15 งดจ่ายเงินปันผล - ณ ห้องเทพลีลาลอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
14/11/14 19/11/14 - 11/12/14 การเพิ่มทุน,การลดทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ - โรงแรมเมเปิ้ล ห้องบอลลูม A,B
20/03/14 25/03/14 - 28/04/14 งดจ่ายเงินปันผล - โรงแรมเอสซี ปาร์ค
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่