SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GLAND - บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
29/03/18 - 30/03/18 23/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
23/03/17 28/03/17 - 28/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
08/03/16 11/03/16 - 21/04/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
24/03/15 27/03/15 - 27/04/15 การจ่ายปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
13/11/14 18/11/14 - 15/01/15 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,การออกหุ้นกู้ - ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
27/03/14 01/04/14 - 25/04/14 การจ่ายปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ - ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่