SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HOTPOT - บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
15/03/18 - 16/03/18 23/04/18 งดจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32, แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อและตราประทับ ประชุมสามัญ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
21/03/17 24/03/17 - 27/04/17 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหุ้นกู้ ประชุมสามัญ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
10/03/16 15/03/16 - 21/04/16 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องสิตารมย์ ชั้น 2 โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
24/03/15 27/03/15 - 23/04/15 งดจ่ายเงินปันผล - ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
12/03/14 17/03/14 - 23/04/14 การจ่ายปันผล - ห้องสิตารมย์ พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่