SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KWG - บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
23/03/18 - 26/03/18 26/04/18 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561, พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานบริษัทปี 2560 ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์ อเทลิเย่ ชั้น 4 โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ เลขที่ 40/5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
04/01/18 - 08/01/18 06/02/18 การเพิ่มทุน ประชุมวิสามัญ ห้องสาทร 1 ชั้น M โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาส แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
16/11/17 - 20/11/17 22/12/17 การเพิ่มทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน,การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 ประชุมวิสามัญ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
12/04/17 19/04/17 - 12/05/17 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท ประชุมวิสามัญ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
23/03/17 28/03/17 - 21/04/17 งดจ่ายเงินปันผล,วาระที่ 1พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560วาระที่ 2พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2559 ประชุมสามัญ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
29/12/16 05/01/17 - 22/02/17 การเพิ่มทุน,รายการที่เกี่ยวโยงกัน,พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ("Whitewash")ให้แก่ บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด และ KWT1499 (Thailand) Pte. Ltd. ประชุมวิสามัญ โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ, ห้องแกรนด์ อเทลิเย่ ชั้น 4, เลขที่ 40/5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
31/05/16 03/06/16 - 20/06/16 การเปลี่ยนแปลงกรรมการ, พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ประชุมวิสามัญ โรงแรมแชงกรี-ลา, ห้องเดอะแกรนด์บอลรูม (ห้อง 2), เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย
30/03/16 04/04/16 - 26/04/16 พิจารณาการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
12/03/15 17/03/15 - 24/04/15 งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - ห้องประชุมคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุ
13/03/14 18/03/14 - 23/04/14 งดจ่ายเงินปันผล - โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ห้องประชุมสุระศักดิ์ 2 และ3 ชั้น 11เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพ 10120
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่