SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

MBK - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
22/03/18 - 23/03/18 30/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การลดทุนเรียกชำระแล้ว,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ,พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ประชุมสามัญ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
21/03/17 24/03/17 - 26/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องจามจุรีบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
15/03/16 18/03/16 - 20/04/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
10/03/15 13/03/15 - 08/04/15 การจ่ายปันผล - ห้องจามจุรีบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
12/03/14 17/03/14 - 09/04/14 การจ่ายปันผล,การออกหุ้นกู้,การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par) - ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่