SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NEW - บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
21/03/18 - 22/03/18 25/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร 3 ของบริษัทวัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
21/03/17 24/03/17 - 27/04/17 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร 3 ของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
22/03/16 25/03/16 - 28/04/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
17/03/15 20/03/15 - 23/04/15 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดร
13/03/14 18/03/14 - 22/04/14 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัด
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่