SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PLE - บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
23/03/18 - 26/03/18 27/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้อง ศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
03/10/17 - 05/10/17 27/10/17 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 วาระที่ 2พิจารณาและรับทราบความคืบหน้าในการขายหุ้น บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด (SOHO) ให้กับ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THG) ประชุมวิสามัญ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
23/03/17 28/03/17 - 28/04/17 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้อง ศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
15/09/16 20/09/16 - 18/10/16 การเพิ่มทุน, การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมวิสามัญ ห้องคอนเวนชั่น เอ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
18/05/16 24/05/16 - 28/06/16 พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นของ บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ประชุมวิสามัญ ณ ห้องคอนเวนชั่น เอ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
24/03/16 29/03/16 - 29/04/16 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์
19/03/15 24/03/15 - 24/04/15 การจ่ายปันผล,การออกหุ้นกู้ - ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้นซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท-เทอร์มินอล 21
22/07/14 25/07/14 - 11/08/14 - สถานที่ประชุมห้อง Sakura + Lily 2 ชั้น L โรงแรมจัสมิน ซิตี้
13/03/14 18/03/14 - 25/04/14 การจ่ายปันผล - ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตั้น สุขุมวิท
15/08/13 20/08/13 - 13/09/13 การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ - โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่