SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SAUCE - บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
23/03/18 - 26/03/18 24/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
23/03/17 28/03/17 - 21/04/17 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
22/03/16 25/03/16 - 22/04/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02-7034444
19/03/15 24/03/15 - 23/04/15 การจ่ายปันผล - ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมื
20/03/14 25/03/14 - 24/04/14 การจ่ายปันผล - ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่