SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

STA - บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
22/03/18 - 23/03/18 26/04/18 งดจ่ายเงินปันผล, พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,536,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,535,999,998 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประชุมสามัญ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
27/07/17 02/08/17 - 31/08/17 การเพิ่มทุน ประชุมวิสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
21/03/17 24/03/17 - 25/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูมเอ ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
30/01/17 02/02/17 - 14/03/17 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ ประชุมวิสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
22/03/16 25/03/16 - 28/04/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
20/03/15 25/03/15 - 29/04/15 การจ่ายปันผล - โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
21/03/14 26/03/14 - 29/04/14 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - ห้อง Exhibition Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่