SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SVI - บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
21/03/18 - 22/03/18 27/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
21/03/17 24/03/17 - 27/04/17 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
25/03/16 30/03/16 - 28/04/16 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
20/03/15 25/03/15 - 28/04/15 งดจ่ายเงินปันผล - ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
28/03/14 02/04/14 - 25/04/14 การจ่ายปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,ขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 2 ข้อ - ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่