SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TCJ - บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
ที่ได้สิทธิ
จำนวนหุ้นจัดสรร
(หุ้น)
ช่วงระยะเวลา
จองซื้อ
อัตราส่วน
(เดิม:ใหม่)
ราคาจองซื้อ เงื่อนไข
22/03/17 27/03/17 - หุ้นสามัญ 21,940,106 22/05/17 - 26/05/17 4:1 10.00 บาท -
22/03/17 27/03/17 - ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ 43,880,212 22/05/17 - 26/05/17 1:2 0.00 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่