SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TTTM - บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
22/06/17 27/06/17 - 26/07/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องเอเวอร์กรีนฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถ.สาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
23/06/16 28/06/16 - 29/07/16 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถ.สาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
25/06/15 30/06/15 - 28/07/15 การจ่ายปันผล - โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล
30/03/15 02/04/15 - 29/04/15 การจ่ายปันผล - โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล
25/09/14 30/09/14 - 10/11/14 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557วา - โรงแรมเอเวอร์ กรีน ลอเรล
27/03/14 01/04/14 - 29/04/14 การจ่ายปันผล - ห้องเอเวอร์กรีนฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถ.สาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่