SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VIH - บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
15/03/18 - 16/03/18 21/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ประชุมสามัญ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
21/03/17 24/03/17 - 29/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมขวัญเมือง ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
21/03/16 24/03/16 - 22/04/16 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมขวัญเมือง ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
17/03/15 20/03/15 - 24/04/15 การจ่ายปันผล - ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
28/08/14 02/09/14 - 17/10/14 การจ่ายปันผล,การเพิ่มทุน,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - ณ ห้องประชุมขวัญเมือง โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย (อาคาร 1 ชั้น 7)
25/03/14 28/03/14 - 25/04/14 การจ่ายปันผล - ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่