SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

WIN - บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
21/03/18 - 22/03/18 26/04/18 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
21/03/17 24/03/17 - 27/04/17 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน ประชุมสามัญ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
22/03/16 25/03/16 - 28/04/16 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน ประชุมสามัญ ณ. ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24/03/15 27/03/15 - 23/04/15 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ - ณ. ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเ
25/03/14 28/03/14 - 24/04/14 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน - ณ. ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเ
21/08/13 26/08/13 - 22/10/13 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ - ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บมจ. วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จั
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่