SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

YCI - บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
23/03/18 - 26/03/18 30/04/18 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องเอมเพอเรอร์ สูท ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
21/03/17 24/03/17 - 28/04/17 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องเอมเพอเรอร์ สูท ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
22/03/16 25/03/16 - 29/04/16 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องเอมเพอเรอร์ สูท ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
24/03/15 27/03/15 - 30/04/15 งดจ่ายเงินปันผล - ห้องเอมเพอเรอร์ สูท ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
25/03/14 28/03/14 - 30/04/14 งดจ่ายเงินปันผล - ห้องเอมเพอเรอร์ สูท ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่