SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ACC - บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/03/18 12:58 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
08/03/18 21:35 โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโรงงาน
28/02/18 09:00 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28/02/18 09:00 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28/02/18 09:00 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561
28/02/18 08:59 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  
01/02/18 18:32 การไม่ปรับสิทธิของ ACC-W1
30/01/18 07:52 การอนุมัติการทำสัญญาจะขายที่ดิน (แก้ไข)
23/01/18 12:35 การอนุมัติการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
22/01/18 12:32 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
18/01/18 07:06 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
29/12/17 12:46 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2561
12/12/17 07:05 แจ้งเรื่องการลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (แก้ไขครั้งที่ 2)
04/12/17 08:56 แจ้งเรื่องการลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข template)
04/12/17 06:43 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เรื่องการลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่