SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

JTS - บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/11/17 17:05 เพิ่มเติมข้อมูลในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
14/11/17 17:04 เพิ่มเติมข้อมูลในคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13/11/17 17:22 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท
13/11/17 17:19 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)  
13/11/17 17:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13/11/17 17:08 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
04/10/17 17:07 การเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 เพิ่มเติม (แก้ไขเพิ่มเติม)
22/09/17 08:38 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560
05/09/17 17:05 การเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 เพิ่มเติม
10/08/17 17:14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10/08/17 17:12 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10/08/17 17:11 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่