SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

S11 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
02/03/18 08:22 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์
19/02/18 20:08 มติการประชุมกรรมการบริษัท 1/2561 ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561
19/02/18 20:07 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
19/02/18 20:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
19/02/18 20:05 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  
13/11/17 17:23 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13/11/17 17:22 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
13/11/17 17:21 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)  
31/10/17 17:50 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่