SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

S11 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
01/03/17 17:42 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์
27/02/17 19:02 แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัท
15/02/17 09:13 มติการประชุมกรรมการบริษัท 1/2560 ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 (แก้ไข)
14/02/17 20:15 มติการประชุมกรรมการบริษัท 1/2560 ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560
14/02/17 20:14 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
14/02/17 20:14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
14/02/17 20:13 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)  
11/01/17 18:56 แจ้งการลงทุนในบริษัท มดเอส จำกัด (แก้ไข)
10/01/17 17:18 แจ้งการลงทุนในบริษัท มดเอส จำกัด
23/11/16 08:51 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2559
11/11/16 18:04 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
11/11/16 18:04 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
11/11/16 18:03 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559  
05/10/16 17:14 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS