หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ก.ย. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,335.95 9.19 3,853.95 8.17 482.00 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,177.45 6.74 2,919.34 6.19 258.11 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,820.58 22.94 10,225.01 21.68 595.57 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 28,836.12 61.13 30,171.79 63.96 -1,335.67 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 23 ก.ย. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 64,731.03 7.70 68,883.67 8.20 -4,152.64 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 67,173.56 7.99 67,075.79 7.98 97.77 -
นักลงทุนต่างประเทศ 165,823.85 19.73 149,435.11 17.78 16,388.74 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 542,691.72 64.57 555,025.58 66.04 -12,333.86 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 - 23 ก.ย. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 708,147.05 10.27 675,442.94 9.80 32,704.11 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 683,904.42 9.92 673,306.69 9.77 10,597.72 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,593,716.85 23.12 1,602,197.60 23.24 -8,480.76 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,908,731.84 56.69 3,943,552.91 57.20 -34,821.07 -