หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ส.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,417.04 9.40 3,703.34 10.19 -286.30 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,314.29 9.12 3,516.59 9.68 -202.30 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,052.82 22.16 9,110.57 25.07 -1,057.75 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,560.42 59.32 20,014.08 55.07 1,546.34 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 4 ส.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,529.70 9.68 5,469.67 8.11 1,060.03 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,101.69 9.05 6,384.38 9.47 -282.69 -
นักลงทุนต่างประเทศ 15,155.20 22.47 17,642.64 26.16 -2,487.44 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 39,653.81 58.80 37,943.72 56.26 1,710.09 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 - 4 ส.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 630,457.63 10.55 587,719.00 9.83 42,738.63 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 573,412.44 9.60 583,680.72 9.77 -10,268.28 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,374,173.26 23.00 1,418,752.56 23.74 -44,579.29 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,397,805.12 56.86 3,385,696.19 56.66 12,108.93 -