หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 พ.ย. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,932.67 7.82 2,273.59 9.20 -340.92 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,437.35 9.87 3,070.51 12.43 -633.16 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,810.61 23.52 6,229.09 25.21 -418.48 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,524.88 58.79 13,132.33 53.16 1,392.55 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 27 พ.ย. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 70,982.08 9.90 63,745.17 8.89 7,236.92 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 77,624.87 10.83 78,151.84 10.90 -526.97 -
นักลงทุนต่างประเทศ 158,837.89 22.16 170,749.53 23.82 -11,911.65 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 409,255.25 57.10 404,053.56 56.38 5,201.69 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 - 27 พ.ย. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 949,748.15 10.38 890,460.67 9.73 59,287.47 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 903,137.95 9.87 905,946.24 9.90 -2,808.29 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,083,102.93 22.76 2,202,348.53 24.06 -119,245.60 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,216,819.20 57.00 5,154,052.79 56.31 62,766.41 -