หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 พ.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,986.82 10.77 3,988.83 14.38 -1,002.01 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,171.09 7.83 3,200.02 11.54 -1,028.93 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,039.26 18.17 4,073.52 14.69 965.74 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,535.51 63.23 16,470.30 59.39 1,065.21 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 25 พ.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 65,829.10 12.63 60,355.12 11.58 5,473.98 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 54,189.42 10.40 60,700.13 11.65 -6,510.71 -
นักลงทุนต่างประเทศ 138,552.68 26.59 134,745.20 25.85 3,807.48 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 262,586.80 50.39 265,357.54 50.92 -2,770.74 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 - 25 พ.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 443,994.26 10.46 418,484.15 9.86 25,510.11 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 398,851.14 9.40 401,856.33 9.47 -3,005.19 -
นักลงทุนต่างประเทศ 958,165.05 22.57 962,684.31 22.68 -4,519.27 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,443,619.49 57.57 2,461,605.13 57.99 -17,985.64 -