หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ม.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,790.22 5.00 5,600.82 10.04 -2,810.60 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,966.40 7.11 4,578.47 8.21 -612.07 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,093.58 19.89 7,333.52 13.15 3,760.06 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 37,922.48 67.99 38,259.86 68.60 -337.38 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 28 ม.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 84,700.79 9.63 73,044.20 8.30 11,656.59 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 81,185.45 9.23 74,363.72 8.45 6,821.73 -
นักลงทุนต่างประเทศ 171,986.18 19.55 176,291.52 20.04 -4,305.34 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 541,654.84 61.58 555,827.80 63.20 -14,172.96 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 - 28 ม.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 84,700.79 9.63 73,044.20 8.30 11,656.59 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 81,185.45 9.23 74,363.72 8.45 6,821.73 -
นักลงทุนต่างประเทศ 171,986.18 19.55 176,291.52 20.04 -4,305.34 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 541,654.84 61.58 555,827.80 63.20 -14,172.96 -