หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ต.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,258.61 6.88 4,418.45 9.32 -1,159.84 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,761.97 10.05 4,280.08 9.03 481.89 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,940.45 20.97 10,021.23 21.14 -80.78 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 29,433.80 62.10 28,675.07 60.50 758.73 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 13 ต.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 35,751.27 9.33 38,214.60 9.97 -2,463.33 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 45,605.33 11.90 35,908.78 9.37 9,696.55 -
นักลงทุนต่างประเทศ 89,838.47 23.45 83,647.01 21.83 6,191.46 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 211,930.13 55.32 225,354.81 58.82 -13,424.68 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 - 13 ต.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 833,828.89 10.48 779,040.19 9.79 54,788.70 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 781,988.52 9.82 783,752.60 9.85 -1,764.08 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,817,893.53 22.84 1,919,244.53 24.11 -101,351.01 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,526,260.31 56.86 4,477,933.93 56.26 48,326.38 -