หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 พ.ย. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 7,781.57 12.93 5,518.98 9.17 2,262.59 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,348.72 8.89 5,934.16 9.86 -585.44 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,309.38 18.79 11,264.66 18.72 44.72 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 35,741.35 59.39 37,463.22 62.25 -1,721.87 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 พ.ย. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 58,952.86 7.60 53,917.75 6.96 5,035.11 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 58,683.30 7.57 52,273.12 6.74 6,410.19 -
นักลงทุนต่างประเทศ 133,821.35 17.26 126,955.92 16.38 6,865.43 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 523,764.44 67.56 542,075.17 69.93 -18,310.73 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 - 21 พ.ย. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 867,898.42 9.75 819,091.16 9.20 48,807.26 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 850,276.02 9.55 837,771.92 9.41 12,504.10 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,983,736.01 22.28 1,996,762.85 22.43 -13,026.83 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,201,607.32 58.42 5,249,891.85 58.96 -48,284.53 -