หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ส.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 7,685.76 17.05 3,757.80 8.34 3,927.96 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,740.28 10.52 4,415.69 9.80 324.59 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,871.86 26.34 13,097.36 29.06 -1,225.50 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,779.36 46.10 23,806.43 52.81 -3,027.07 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 28 ส.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 94,342.00 11.43 81,505.56 9.88 12,836.44 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 77,861.17 9.44 78,123.61 9.47 -262.44 -
นักลงทุนต่างประเทศ 182,100.43 22.07 226,788.73 27.49 -44,688.30 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 470,781.72 57.06 438,667.44 53.17 32,114.28 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 - 28 ส.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 718,269.93 10.67 663,754.89 9.86 54,515.04 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 645,171.92 9.58 655,419.94 9.73 -10,248.03 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,541,118.50 22.89 1,627,898.65 24.18 -86,780.15 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,828,933.03 56.86 3,786,419.91 56.23 42,513.12 -