หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 เม.ย. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,298.13 6.77 6,141.05 12.60 -2,842.92 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,928.08 10.11 6,133.41 12.58 -1,205.33 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,409.74 23.41 14,063.25 28.85 -2,653.51 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 29,112.03 59.72 22,410.27 45.97 6,701.76 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 28 เม.ย. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 73,056.74 11.72 72,876.82 11.69 179.93 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 66,911.21 10.73 59,966.19 9.62 6,945.02 -
นักลงทุนต่างประเทศ 173,612.70 27.85 168,711.87 27.06 4,900.83 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 309,870.44 49.70 321,896.22 51.63 -12,025.78 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 - 28 เม.ย. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 354,933.43 9.77 351,154.48 9.66 3,778.95 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 336,672.41 9.27 331,946.09 9.14 4,726.32 -
นักลงทุนต่างประเทศ 796,194.01 21.91 799,749.61 22.01 -3,555.61 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,145,720.80 59.05 2,150,670.47 59.19 -4,949.66 -