หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 เม.ย. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,747.80 12.49 2,355.94 6.20 2,391.86 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,891.39 15.50 4,031.14 10.61 1,860.25 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,770.78 20.45 9,974.51 26.25 -2,203.73 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 19,593.47 51.56 21,641.86 56.95 -2,048.39 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 1 เม.ย. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,747.80 12.49 2,355.94 6.20 2,391.86 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,891.39 15.50 4,031.14 10.61 1,860.25 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,770.78 20.45 9,974.51 26.25 -2,203.73 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 19,593.47 51.56 21,641.86 56.95 -2,048.39 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 - 1 เม.ย. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 286,624.49 9.40 280,633.61 9.21 5,990.88 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 275,652.59 9.04 276,011.04 9.06 -358.45 -
นักลงทุนต่างประเทศ 630,352.09 20.68 641,012.25 21.03 -10,660.16 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,855,443.84 60.87 1,850,416.11 60.71 5,027.73 -