หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 ต.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,498.17 10.78 2,544.34 6.10 1,953.83 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,073.02 7.36 2,785.65 6.68 287.37 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,564.10 30.11 15,327.53 36.73 -2,763.43 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,589.54 51.74 21,067.31 50.49 522.23 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 24 ต.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 64,195.75 8.75 59,931.76 8.17 4,263.99 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 67,178.82 9.16 73,451.56 10.01 -6,272.74 -
นักลงทุนต่างประเทศ 145,936.01 19.89 159,436.03 21.73 -13,500.02 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 456,398.61 62.20 440,889.84 60.09 15,508.77 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 - 24 ต.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 790,442.05 10.02 754,751.54 9.56 35,690.51 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 771,579.91 9.78 767,865.91 9.73 3,714.00 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,805,011.54 22.87 1,822,264.47 23.09 -17,252.94 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,524,052.59 57.33 4,546,204.16 57.61 -22,151.57 -