หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 ส.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,478.28 12.40 6,603.15 14.95 -1,124.87 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,258.29 9.64 5,002.72 11.32 -744.43 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,727.03 19.75 9,194.81 20.81 -467.78 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 25,712.76 58.20 23,375.68 52.91 2,337.08 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 1 ส.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,478.28 12.40 6,603.15 14.95 -1,124.87 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,258.29 9.64 5,002.72 11.32 -744.43 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,727.03 19.75 9,194.81 20.81 -467.78 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 25,712.76 58.20 23,375.68 52.91 2,337.08 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 - 1 ส.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 559,425.83 10.71 533,789.57 10.22 25,636.26 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 540,594.45 10.35 532,204.98 10.19 8,389.47 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,279,525.15 24.50 1,307,260.92 25.03 -27,735.77 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,842,788.49 54.44 2,849,078.45 54.56 -6,289.96 -