หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 ต.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,111.37 6.14 3,863.41 7.62 -752.04 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,942.51 7.78 4,204.86 8.30 -262.35 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,542.16 18.83 7,903.26 15.59 1,638.90 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 34,092.17 67.26 34,716.69 68.49 -624.52 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 1 ต.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,111.37 6.14 3,863.41 7.62 -752.04 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,942.51 7.78 4,204.86 8.30 -262.35 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,542.16 18.83 7,903.26 15.59 1,638.90 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 34,092.17 67.26 34,716.69 68.49 -624.52 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 - 1 ต.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 729,357.67 10.12 698,683.19 9.69 30,674.48 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 708,343.60 9.83 698,619.21 9.69 9,724.39 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,668,617.69 23.15 1,670,731.70 23.18 -2,114.02 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,101,746.16 56.90 4,140,031.01 57.44 -38,284.86 -