หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 ต.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,927.45 7.11 2,352.85 5.71 574.60 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,556.96 8.64 3,298.57 8.01 258.39 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,586.64 18.42 7,454.76 18.10 131.88 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 27,108.34 65.83 28,073.20 68.17 -964.86 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 ต.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 79,413.82 8.60 68,169.11 7.38 11,244.70 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 82,587.42 8.94 87,989.58 9.53 -5,402.16 -
นักลงทุนต่างประเทศ 181,040.51 19.61 197,094.18 21.35 -16,053.68 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 580,311.94 62.85 570,100.80 61.74 10,211.14 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 - 30 ต.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 805,660.12 9.97 762,988.90 9.44 42,671.22 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 786,988.51 9.74 782,403.93 9.68 4,584.58 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,840,116.03 22.77 1,859,922.63 23.02 -19,806.59 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,647,965.93 57.52 4,675,415.12 57.86 -27,449.20 -