หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ก.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,228.56 7.96 4,896.06 9.21 -667.50 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,209.09 9.80 5,069.51 9.54 139.58 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,910.55 13.00 7,908.86 14.88 -998.31 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 36,791.26 69.24 35,265.02 66.36 1,526.24 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 25 ก.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 77,994.85 9.63 86,144.48 10.64 -8,149.63 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 72,000.94 8.89 70,456.57 8.70 1,544.37 -
นักลงทุนต่างประเทศ 165,789.12 20.47 147,619.14 18.23 18,169.98 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 493,932.63 61.00 505,497.33 62.43 -11,564.71 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 - 25 ก.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 535,327.68 10.79 501,560.22 10.11 33,767.46 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 515,216.69 10.39 505,995.26 10.20 9,221.43 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,233,063.51 24.86 1,255,927.15 25.32 -22,863.64 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,675,806.70 53.95 2,695,931.94 54.36 -20,125.24 -