หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 ก.ย. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,387.80 8.19 4,374.44 10.57 -986.64 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,281.54 7.93 3,158.02 7.63 123.52 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,239.53 17.50 6,393.59 15.45 845.94 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 27,468.54 66.39 27,451.34 66.34 17.20 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 2 ก.ย. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 8,093.12 9.35 8,246.64 9.53 -153.52 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,716.76 7.76 6,690.02 7.73 26.74 -
นักลงทุนต่างประเทศ 14,740.25 17.03 12,389.23 14.31 2,351.02 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 57,013.19 65.86 59,237.41 68.43 -2,224.22 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 - 2 ก.ย. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 651,509.13 10.61 614,805.90 10.01 36,703.23 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 623,447.62 10.15 612,920.92 9.98 10,526.70 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,442,633.24 23.49 1,465,151.72 23.86 -22,518.48 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,423,053.31 55.74 3,447,764.74 56.15 -24,711.43 -