หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 ส.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,680.44 10.18 4,348.21 9.46 332.23 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,640.73 7.92 3,709.12 8.07 -68.39 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,881.79 19.32 8,219.32 17.88 662.47 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 28,760.74 62.57 29,687.04 64.59 -926.30 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 22 ส.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 68,666.73 10.55 60,055.64 9.23 8,611.09 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 63,398.19 9.74 62,160.46 9.55 1,237.73 -
นักลงทุนต่างประเทศ 119,522.28 18.36 117,253.50 18.01 2,268.79 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 399,350.91 61.35 411,468.50 63.21 -12,117.59 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 - 22 ส.ค. 57
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 622,614.27 10.68 587,242.06 10.07 35,372.22 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 599,734.35 10.29 589,362.72 10.11 10,371.62 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,390,320.41 23.85 1,415,319.61 24.28 -24,999.20 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,216,426.64 55.18 3,237,171.27 55.53 -20,744.63 -