หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 ก.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,645.05 9.91 3,070.33 8.34 574.72 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,266.80 8.88 4,073.37 11.07 -806.57 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,360.81 20.01 8,826.27 23.99 -1,465.46 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,520.00 61.21 20,822.69 56.59 1,697.31 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 3 ก.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 7,438.93 8.85 8,830.47 10.51 -1,391.54 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,708.72 10.36 8,444.72 10.05 264.00 -
นักลงทุนต่างประเทศ 19,966.24 23.76 25,796.86 30.69 -5,830.62 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 47,934.95 57.03 40,976.80 48.75 6,958.15 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 - 3 ก.ค. 58
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 548,442.72 10.45 517,173.29 9.85 31,269.42 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 501,442.10 9.55 506,425.59 9.65 -4,983.50 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,204,799.13 22.95 1,226,296.89 23.36 -21,497.76 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,993,869.33 57.04 2,998,657.50 57.13 -4,788.17 -