หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
   SET   
   mai   
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ก.พ. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,740.10 10.14 3,800.84 14.06 -1,060.74 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,262.94 15.77 2,857.48 10.57 1,405.46 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,520.43 20.43 5,475.90 20.26 44.53 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,500.80 53.66 14,890.05 55.10 -389.25 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 8 ก.พ. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 25,320.77 10.45 27,326.96 11.28 -2,006.19 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 30,096.31 12.42 26,894.99 11.10 3,201.32 -
นักลงทุนต่างประเทศ 61,442.86 25.35 62,214.56 25.67 -771.70 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 125,495.44 51.78 125,918.87 51.96 -423.43 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 8 ก.พ. 59
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 128,474.84 11.63 121,854.86 11.03 6,619.98 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 130,765.94 11.84 124,554.87 11.27 6,211.08 -
นักลงทุนต่างประเทศ 272,118.14 24.63 280,855.76 25.42 -8,737.63 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 573,496.03 51.91 577,589.45 52.28 -4,093.43 -