หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 04/09/2015 21:26:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,466,078
349
เพิ่มขึ้น
4,219,807
292
ไม่เปลี่ยนแปลง
5,921,752
700
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,370.75
-12.73
-0.92
1,381.68
1,368.89
11,714,660
34,133.90
 
892.34
-11.22
-1.24
901.12
890.29
1,208,822
20,129.81
 
1,980.31
-23.86
-1.19
1,998.94
1,976.51
1,930,905
23,121.65
 
995.38
-11.74
-1.17
1,004.82
993.54
780,814
11,681.25
 
577.99
-4.27
-0.73
584.97
576.52
1,539,294
3,507.58
 
ตลาด :
SET
mai
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์