หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02/10/2014 13:22:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
3,362,899
199
เพิ่มขึ้น
1,850,404
169
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,920,036
682
ลดลง
 
Intermission
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,572.03
-15.32
-0.97
1,587.54
1,570.66
8,629,721
28,056.71
 
1,048.47
-9.41
-0.89
1,058.48
1,047.22
556,297
13,217.11
 
2,323.64
-22.94
-0.98
2,346.62
2,321.12
1,164,856
17,291.21
 
1,251.08
-7.24
-0.58
1,262.03
1,249.31
204,374
6,367.33
 
699.14
-5.87
-0.83
707.95
697.26
1,566,892
4,413.04
 
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์