หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
-
-
เพิ่มขึ้น
-
-
ไม่เปลี่ยนแปลง
-
-
ลดลง
 
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,568.60
-
-
-
-
-
-
 
1,047.85
-
-
-
-
-
-
 
2,323.01
-
-
-
-
-
-
 
1,235.06
-
-
-
-
-
-
 
653.49
-
-
-
-
-
-
 
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์