หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/08/2015 22:59:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
15,763,754
978
เพิ่มขึ้น
1,235,812
148
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,366,158
311
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,358.03
+37.95
+2.87
1,359.23
1,336.59
16,181,607
52,391.81
 
886.24
+29.00
+3.38
887.22
869.28
2,039,302
37,238.17
 
1,964.28
+63.71
+3.35
1,967.21
1,926.97
3,062,033
41,157.05
 
1,005.05
+41.51
+4.31
1,005.49
979.81
896,158
18,368.71
 
555.70
+17.55
+3.26
555.70
546.87
2,378,721
4,083.28
 
ตลาด :
SET
mai
หุ้นสามัญ
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์