หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16/04/2014 14:13:54
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
1,463,215
416
เพิ่มขึ้น
389,222
237
ไม่เปลี่ยนแปลง
434,987
267
ลดลง
 
Pre-Open2
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,397.10
+7.94
+0.57
1,398.61
1,389.56
1,840,125
11,806.79
 
949.43
+5.98
+0.63
950.96
943.54
240,718
8,462.63
 
2,085.04
+12.43
+0.60
2,088.16
2,072.47
444,754
9,712.49
 
1,143.20
+9.01
+0.79
1,145.01
1,134.63
155,010
4,176.94
 
405.12
+2.39
+0.59
406.74
403.42
509,285
709.87
 
หุ้นสามัญ
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์