หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31/10/2014 22:59:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
17,495,207
519
เพิ่มขึ้น
3,856,703
239
ไม่เปลี่ยนแปลง
3,547,986
377
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,584.16
+18.81
+1.20
1,584.35
1,567.27
22,633,670
47,565.23
 
1,053.22
+15.85
+1.53
1,053.22
1,038.47
648,222
20,479.83
 
2,333.46
+33.11
+1.44
2,333.50
2,303.40
1,617,891
25,902.25
 
1,241.59
+21.16
+1.73
1,241.59
1,220.65
304,063
11,415.14
 
723.78
+5.64
+0.79
728.82
720.48
2,756,957
10,773.27
 
หุ้นสามัญ
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์