หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/07/2014 23:00:00
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
14,152,336
215
เพิ่มขึ้น
4,131,743
145
ไม่เปลี่ยนแปลง
14,287,539
792
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,520.81
-17.74
-1.15
1,545.29
1,516.93
31,058,013
68,572.72
 
1,019.72
-11.93
-1.16
1,035.93
1,016.13
1,545,266
32,918.98
 
2,251.39
-27.17
-1.19
2,288.52
2,243.71
5,409,737
50,381.11
 
1,222.99
-9.28
-0.75
1,238.96
1,216.89
820,098
13,589.26
 
545.20
-6.89
-1.25
555.80
542.71
1,728,600
2,786.47
 
หุ้นสามัญ
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์