หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 11/02/2016 17:29:18
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,215,181
264
เพิ่มขึ้น
2,004,246
248
ไม่เปลี่ยนแปลง
8,065,242
969
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,280.74
-24.00
-1.84
1,307.25
1,280.74
10,765,399
45,363.34
 
804.55
-17.49
-2.13
823.40
804.55
1,468,364
28,284.76
 
1,801.03
-36.61
-1.99
1,842.40
1,801.03
2,160,961
33,524.67
 
916.66
-22.79
-2.43
941.59
916.66
547,127
12,817.59
 
504.04
-7.78
-1.52
515.89
503.93
1,667,838
2,688.98
 
ตลาด :
SET
mai
หุ้นสามัญ
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์