หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 04/08/2015 23:00:02
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
5,776,288
371
เพิ่มขึ้น
1,564,006
263
ไม่เปลี่ยนแปลง
3,797,578
633
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,432.16
-9.88
-0.69
1,439.06
1,428.52
9,534,255
36,344.58
 
941.36
-8.40
-0.88
946.89
938.16
1,128,522
20,827.34
 
2,085.86
-18.26
-0.87
2,098.13
2,079.60
1,568,654
22,760.66
 
1,089.35
-7.87
-0.72
1,091.19
1,083.23
403,089
9,556.38
 
604.02
-0.27
-0.04
605.81
601.31
1,707,659
2,430.78
 
ตลาด :
SET
mai
หุ้นสามัญ
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์