หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02/04/2015 13:32:00
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
3,835,832
663
เพิ่มขึ้น
2,426,071
219
ไม่เปลี่ยนแปลง
586,733
263
ลดลง
 
Intermission
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,537.91
+12.33
+0.81
1,539.65
1,525.30
6,031,649
21,663.48
 
1,018.74
+8.70
+0.86
1,020.42
1,009.24
544,919
11,847.18
 
2,264.67
+18.76
+0.84
2,268.21
2,243.76
1,072,110
15,250.98
 
1,178.96
+14.48
+1.24
1,180.40
1,167.71
259,750
6,150.56
 
701.50
+6.26
+0.90
703.00
692.95
898,197
1,779.93
 
ตลาด :
SET
mai
หุ้นสามัญ
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์