หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/08/2014 12:53:55
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
3,525,392
475
เพิ่มขึ้น
2,134,492
242
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,248,988
300
ลดลง
 
Intermission
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,558.41
+7.00
+0.45
1,559.21
1,555.01
6,177,838
23,209.40
 
1,045.35
+4.55
+0.44
1,046.05
1,042.43
972,706
13,264.71
 
2,312.17
+10.34
+0.45
2,313.44
2,306.31
1,508,839
17,061.13
 
1,248.16
+4.53
+0.36
1,248.16
1,242.61
176,072
4,312.74
 
619.03
+3.73
+0.61
619.52
616.08
752,121
1,784.66
 
Top 20
จัดลำดับ
คลิกประเภทของตลาด
คลิกประเภทของหลักทรัพย์