หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 07/07/2015 22:59:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
5,693,305
602
เพิ่มขึ้น
1,502,341
298
ไม่เปลี่ยนแปลง
2,203,457
333
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,483.77
+10.54
+0.72
1,484.90
1,475.88
7,733,338
33,377.62
 
975.23
+6.75
+0.70
976.09
968.31
1,120,016
20,576.57
 
2,165.28
+15.01
+0.70
2,168.38
2,151.45
1,602,354
23,306.26
 
1,146.22
+4.08
+0.36
1,147.42
1,138.68
419,858
9,329.54
 
653.52
+5.75
+0.89
655.61
650.40
1,813,398
3,765.50
 
ตลาด :
SET
mai
Top 20
จัดลำดับ
คลิกประเภทของหลักทรัพย์