หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28/11/2014 18:51:28
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
5,380,771
402
เพิ่มขึ้น
1,171,548
264
ไม่เปลี่ยนแปลง
19,325,028
515
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,593.91
-5.91
-0.37
1,600.65
1,591.71
24,356,517
46,831.75
 
1,069.36
-5.44
-0.51
1,074.21
1,067.20
688,823
21,939.44
 
2,365.39
-9.90
-0.42
2,375.30
2,360.40
1,631,852
28,521.44
 
1,273.23
-10.30
-0.80
1,278.53
1,268.95
267,735
14,022.64
 
726.72
-5.26
-0.72
735.10
725.34
1,751,455
6,751.54
 
Top 20
จัดลำดับ
คลิกประเภทของตลาด
คลิกประเภทของหลักทรัพย์