หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02/10/2014 11:21:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,545,895
247
เพิ่มขึ้น
1,757,704
266
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,769,490
433
ลดลง
 
Open(I)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,582.66
-4.69
-0.30
1,587.54
1,579.88
4,929,234
15,335.03
 
1,054.35
-3.53
-0.33
1,058.48
1,052.35
287,697
7,611.06
 
2,337.89
-8.69
-0.37
2,346.62
2,333.71
515,455
9,297.48
 
1,256.03
-2.29
-0.18
1,262.03
1,250.81
82,317
3,974.27
 
704.47
-0.54
-0.08
707.95
702.82
1,181,139
3,470.65
 
Top 20
จัดลำดับ
คลิกประเภทของตลาด
คลิกประเภทของหลักทรัพย์