หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/07/2014 22:50:39
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
9,413,190
647
เพิ่มขึ้น
2,416,413
200
ไม่เปลี่ยนแปลง
15,006,123
233
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,541.56
+20.75
+1.36
1,541.76
1,526.45
25,377,978
47,606.74
 
1,033.86
+14.14
+1.39
1,033.86
1,024.00
866,164
20,943.98
 
2,284.98
+33.59
+1.49
2,284.98
2,261.23
2,890,418
32,808.34
 
1,237.22
+14.23
+1.16
1,237.22
1,227.86
656,857
11,251.09
 
555.46
+10.26
+1.88
555.82
548.00
1,634,662
3,202.13
 
Top 20
จัดลำดับ
คลิกประเภทของตลาด
คลิกประเภทของหลักทรัพย์