หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 06/10/2015 22:59:56
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
3,982,945
510
เพิ่มขึ้น
2,159,251
345
ไม่เปลี่ยนแปลง
3,296,609
486
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,370.69
+7.52
+0.55
1,372.56
1,363.39
8,817,480
38,280.83
 
888.08
+6.27
+0.71
889.09
881.34
1,469,209
23,650.21
 
1,975.08
+13.48
+0.69
1,978.36
1,962.18
2,186,783
26,878.99
 
995.95
+1.22
+0.12
1,001.68
991.09
823,590
11,911.33
 
575.63
+1.49
+0.26
577.47
574.14
834,116
1,881.09
 
ตลาด :
SET
mai
Top 20
จัดลำดับ
คลิกประเภทของหลักทรัพย์