หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28/07/2014 22:59:54
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
5,545,467
374
เพิ่มขึ้น
2,427,069
218
ไม่เปลี่ยนแปลง
3,246,853
521
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,538.13
-5.72
-0.37
1,546.59
1,532.36
9,817,173
47,461.51
 
1,028.27
-5.55
-0.54
1,035.18
1,024.99
1,066,610
22,055.12
 
2,277.51
-9.14
-0.40
2,290.84
2,268.83
3,442,412
36,029.27
 
1,225.28
-12.19
-0.98
1,237.10
1,224.09
268,452
8,635.41
 
586.25
-1.43
-0.24
592.51
585.19
1,596,668
3,545.66
 
Top 20
จัดลำดับ
คลิกประเภทของตลาด
คลิกประเภทของหลักทรัพย์