ด้วย บริษัท จีเดค จำกัด ("GIDEC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัท
อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด
(มหาชน) ("IEC" ) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ GIDEC จากเดิม ทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท
(สองร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็น 2,000,000 หุ้น (สองล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
(หนึ่งร้อยบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็น
4,000,000 หุ้น (สี่ล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,000,000 หุ้น (สองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
(หนึ่งร้อยบาท) ทั้งนี้ GIDEC ได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
("EGCO") และจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
       วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้
เพื่อนำไปเป็นเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
ในโครงการที่ GIDEC ได้ทำสัญญาไว้กับเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มบริษัท IEC กับ EGCO
ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ทำให้โครงสร้างการถือหุ้นของ GIDEC
ได้เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ GIDEC ก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้น               จำนวนหุ้น
ร้อยละการถือหุ้น       
1. บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด 2,000,000
100.00
              รวม 2,000,000 100.00       
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ GIDEC ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้น               จำนวนหุ้น
ร้อยละการถือหุ้น       
1. บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด        2,000,000
50.00
2. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                2,000,000
50.00
              รวม                       4,000,000 100.00
       
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้