ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                      


เรื่อง                       : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
รายละเอียด                       :
UIC 001/2013
       19 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง ขอชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสำหรับปี2555 ของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
       บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555
ที่เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปี 2554 เกินร้อยละ 20 ดังนี้
บริษัทมีรายได้จากการขายสำหรับปี 2555 เป็นเงิน 645.31 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554
มีรายได้จากการขาย 497.72 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 147.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.65
และมีกำไรสุทธิ 51.19 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 มีกำไรสุทธิ 35.61 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
15.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 43.75
เนื่องมาจากทางบริษัทได้เปลี่ยนโครงสร้างสินค้าที่จัดจำหน่าย จึงส่งผลให้บริษัท
มีกำไรจากการขายสินค้าสม่ำเสมอมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้