ตามที่ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริงจำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ได้นำส่งงบการเงินสำหรับงวดประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นั้น ทางบริษัทฯ
ขอชี้แจงข้อมูลหนี้ผิดนัดชำระและข้อมูลความคืบหน้าการจัดการหนี้ผิดนัดชำระของบริษัท จีเดค จำกัด
("GIDEC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนี้
GIDEC มีภาระหนี้จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง คือ ธนาคารออมสิน ("ธนาคารฯ")
โดยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 GIDEC ได้ทำข้อตกลงการใช้สินเชื่อกับธนาคารฯ
จำนวนรวมกันทุกประเภทไม่เกิน 400 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 257 ล้านบาท โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เบิกใช้แล้วจำนวน 216.75 ล้านบาท คงเหลืออีก 40.25 ล้านบาท
กำหนดชำระคืนภายใน 7 ปี นับแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2553 มีระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้น 22 เดือน
ครบกำหนดเดือนพฤศจิกายน 2555 กำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยปีที่ 1 อัตรา MLR ต่อปี
และตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไปอัตรา MLR บวกร้อยละ 1 ต่อปี
ทั้งนี้เมื่อครบระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นแล้ว GIDEC
ต้องชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท
โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 GIDEC ไม่ได้จ่ายคืนเงินกู้ตามสัญญา เป็นผลให้ GIDEC
ผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ โดยทางธนาคารฯ มีสิทธิเรียกคืนเงินต้นได้ทันที เป็นมูลหนี้รวมจำนวน
216,751,607 บาท ( สองร้อยสิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดบาท) โดยมูลหนี้จำนวนดังกล่าว
คิดเป็นร้อยละ 14.55 ของสินทรัพย์รวม(งบการเงินรวม)
ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าวได้แสดงไว้ในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระทันที
ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวน
โดยสรุปหลักประกันและเงื่อนไขการชำระหนี้ของเงินกู้ยืมดังกล่าวดังต่อไปนี้
ธนาคารเจ้าหนี้       ประเภทหนี้       เงื่อนไขการชำระหนี้       หลักประกัน       ผู้ค้ำประกัน
ธนาคารออมสิน       สินเชื่อทุกประเภท ในวงเงินรวมกันไม่เกิน 400 ล้านบาท
กำหนดชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงการใช้สินเชื่อ ( วันที่ 27
ธันวาคม 2553 ) โดยมีระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้น 22 เดือน ครบกำหนดเดือน พฤศจิกายน 2555
กำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยปีที่ 1 อัตรา MLR ***ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป
อัตรา MLR บวกร้อยละ 1 ต่อปี โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันทำการสุดท้ายของเดือนที่เบิกรับเงินกู้
และชำระงวดต่อๆ ไปทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นแล้ว GIDEC
จะต้องชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท        -
จดทะเบียนจำนองห้องชุด ,
ที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตและผลประโยชน์จากการทำประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้าง ,
เครื่องจักรและอุปกรณ์
- จำนำใบหุ้นของ GIDEC
- โอนสิทธิการเช่าที่ดินเฉพาะส่วนที่ตั้งโรงงาน
- โอนสิทธิการบริหารจัดการตามสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
-โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
- โอนสิทธิการบริหารจัดการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เป็นหลักประกัน       ค้ำประกันโดยกรรมการของ GIDEC 3 ท่าน

       - สินเชื่อเพื่อการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์
สำหรับใช้ในโครงการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนกับเทศบาลนครหาดใหญ่
- เงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลา                     
                             
                             
                             
                             
                            
       
                     
                             
                             
                             
                             
หมายเหตุ : *** MLR
หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาตามที่ธนาคารออมสิน ประกาศกำหนด
ซึ่ง ณ วันทำข้อตกลงการใช้สินเชื่อนี้ มีอัตราเท่ากับร้อยละ 6 ต่อปี
แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ตามที่ธนาคารจะประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ
เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2555 GIDEC เริ่มผิดนัดชำระหนี้ โดย GIDEC
ไม่ได้ชำระเงินต้นที่ครบกำหนดชำระค่างวดตามเงื่อนไขของสัญญา
โดยสาเหตุที่ผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้นนั้น เนื่องจากในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา GIDEC
อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่ยังไม่แล้วเสร็จ และได้รับอนุมัติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
("กฟภ")ให้ขยายระยะเวลาการขายไฟออกไปจนถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 ด้วยเหตุดังกล่าว
ในช่วงก่อนที่จะถึงกำหนดสิ้นสุดการปลอดระยะเวลาการชำระหนี้เงินต้นตามสัญญา GIDEC
จึงได้ทำเรื่องขอขยายระยะเวลาปลอดการชำระหนี้เงินต้นออกไปต่อธนาคารออมสิน
โดยขอให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปให้เกินกว่ากำหนดระยะเวลาของการขยายระยะเวลาการขายไฟของ กฟภ.
ดังกล่าวข้างต้น แต่เนื่องจากทางธนาคารฯ
ไม่สามารถที่จะพิจารณาการขอขยายระยะเวลาได้ทันตามกำหนดแห่งสัญญา จึงมีผลทำให้ GIDEC
ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้เงินต้นตามสัญญา แต่อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันนี้ ทางธนาคารฯ
ได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นตามสัญญาให้แก่ GIDEC ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิม
22 เดือน เป็น 28 เดือน ( เดิมครบกำหนดชำระเงินต้น 27 พฤศจิกายน 2555 เป็นครบกำหนดชำระเงินต้น 27
พฤษภาคม 2556 ) จึงมีผลทำให้ ณ ปัจจุบันนี้ GIDEC
ไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาอีกต่อไป
ในส่วนของผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากข้อมูลและข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น
บริษัทฯ จึงเห็นว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้