(F 53-5)
แบบรายงานผลการจัดสรรหุ้นปันผลต่อตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

1.       ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นปันผล
ประเภทของหุ้นที่เพิ่มทุน : หุ้นสามัญเพื่อการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 2 หุ้นปันผล
       จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน       : 52,000,000 หุ้น
จัดสรรห้แก่       : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลในวันที่ 8
มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน        วันที่ 11 มีนาคม
2556
       มูลค่าต่อหุ้น       :       1 บาท
       กำหนดวันจ่ายหุ้นปันผล        : 3 พฤษภาคม 2556

2.       ผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
[ ] จัดสรรได้หมดทั้งจำนวน
       [?] จัดสรรไม่หมด คงเหลือจำนวน 49 หุ้น โดยบริษทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่เหลือดังนี้
        คณะกรรมการบริษัทฯ
จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป
3.       รายละเอียดการจัดสรรหุ้นปันผล

       ผู้ลงทุนสัญชาติไทย       ผู้ลงทุนต่างประเทศไทย       รวม
จำนวนราย       1,102       -       1,102
จำนวนหุ้นที่ออก       51,999,951       -       51,999,951
ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออก       100.00       -       100.00

       
       
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                     
                                          (.....................................................................)
                                           นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
                                           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                                    บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้