รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                      

เรื่อง                       : หุ้นเพิ่มทุนของ TGCI เริ่มซื้อขายวันที่ 15 พฤษภาคม
2556
ชื่อบริษัท                       : บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)
(TGCI)
ทุนเดิม (บาท)                       : 999,848,829.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 999,848,829
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                       :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 595,172,413
ทุนใหม่ (บาท)                       : 1,595,021,242.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 1,595,021,242
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                       : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                       : การแปลงสภาพหุ้นกู้ 863,000 หน่วยเป็นหุ้นสามัญจำนวน
จำนวน 595,172,413 หุ้น
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)                       : 1.45
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                       : 02 พ.ค. 2556
วันที่เริ่มซื้อขาย                       : 15 พ.ค. 2556
หมายเหตุ                       :
หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วยมูลค่า 1,000 บาท แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 1.45 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้