ชี้แจงผลการดำเนินงาน                      

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ของปี 2556 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


       บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอชี้แจงผลการดำเนินงานจากงบการเงินรวมสำหรับไตรมาส 2
ของปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
โดยผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาส 2 ของปี 2556 มีขาดทุนสุทธิ 97.918 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
84.673 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.49 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 13.225 ล้านบาท
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

       ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ของปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
ส่วนใหญ่เป็นเหตุผลมาจากบริษัทมีต้นทุนการให้บริการในไตรมาส 2 ของปี 2556 จำนวน 137.649 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 87.276 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 173 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2555
ซึ่งบริษัทมีต้นทุนการให้บริการเพียง 50.373 ล้านบาท
โดยต้นทุนการให้บริการดังกล่าวเป็นต้นทุนการให้บริการตามโครงการสิทธิปรับปรุงบำรุงรักษาและติดตั้งป้ายโฆ
ษณาบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ที่บริษัทได้รับสิทธิมาตั้งแต่ปลายปี 2555
เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายและต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายโฆษณาให้สมบูรณ์เพื่อให้เป็นที่ย
อมรับ ของลูกค้า


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้