การพิจารณาปันผล                      

เรื่อง                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 27 ก.ย. 2556
ชนิดการปันผล                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)                      : 12 ธ.ค. 2556

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั                       : 13 ธ.ค. 2556
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                       : 09 ธ.ค. 2556
จ่ายให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                       : 0.16
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                       : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                       : 27 ธ.ค. 2556
จ่ายปันผลจาก                       :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ส.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2556
หมายเหตุ                       :
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555/2556 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึง 31 กรกฎาคม
2556 จะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27
ธันวาคม 2556 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 ธันวาคม 2556
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 27 ก.ย. 2556
วันประชุม                       : 29 พ.ย. 2556
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                       : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 15 ต.ค. 2556
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร                       : 16 ต.ค. 2556
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 11 ต.ค. 2556
วาระการประชุมที่สำคัญ                       :
- การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม                       : ณ ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรม ชลอินเตอร์ ชลบุรี
หมายเหตุ                       :
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทัพพระยา
ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

(1)       พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

(2)        พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555/2556
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะบัญชี 2555/2556

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
       ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

(4) พิจารณารับรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555/2556
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 ธันวาคม 2556

(5) พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1
ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3
ท่าน ดังนี้
1. นายวิบูลย์        พงศ์รัตนเดชาชัย        ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสุพัตรา       พงศ์รัตนเดชาชัย        กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
3. นายมาณพ        ชิวธนาสุนทร       กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงค์ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน
ดังนี้
1. นายวิบูลย์        พงศ์รัตนเดชาชัย        ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสุพัตรา       พงศ์รัตนเดชาชัย        กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
3. นายมาณพ        ชิวธนาสุนทร       กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

       (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556/2557
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้กำหนดผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2556/2557 ดังนี้
              - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท       ครั้งละ 18,500 บาท
              - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ       ครั้งละ 18,500 บาท
              - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ              ครั้งละ 14,500 บาท
ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

(7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 คือ
1)       นางสาววันนิสา       งามบัวทอง       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838
2)       นายพิชัย       ดัชณาภิรมย์       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421       
3)       นายธนะวุฒิ       พิบูลย์สวัสดิ์       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,185,000 บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(8) พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้