การเพิ่มทุน                      

เรื่อง                       : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)                       : 09 ม.ค. 2557
รายละเอียดการจัดสรร                      
จัดสรรให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                       : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 803,442,298
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                       : 3 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                       : 0.40
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)                       : วันที่ 12 ก.พ. 2557 ถึงวันที่ 19 ก.พ. 2557
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                       : 28 ม.ค. 2557
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
(แก้ไข)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น                       : 29 ม.ค. 2557
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)                       : 24 ม.ค. 2557
(แก้ไข)
จัดสรรให้กับ                       : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                       : หุ้นสามัญ
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร                       :
อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 60,000,000
จัดสรรให้กับ                       : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                       : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 803,442,298
จัดสรรให้กับ                       : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                       : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 102,395,534
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 1,769,280,130
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 1,769,280,130
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                       : 0.10
หมายเหตุ                       :
แนวทางการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement) มีดังนี้

1) ชื่อรวมถึงความสัมพันธ์
ยังมิได้มีการพิจารณาว่าจะจัดสรรให้แก่ผู้ใด
อย่างไรก็ตามบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ

2) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้ลงทุน และประโยชน์ที่จะได้รับ
บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้นของบริษัทเพื่อเพิ่มเงินทุน
หมุนเวียนให้กับบริษัท

3) สาเหตุที่ไม่ขายโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมหรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามความต้องการ
และเป็นการขยายฐานนักลงทุนรายใหม่ให้กับบริษัท และบริษัทฯ
ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ด้วย
ในส่วนของการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปมีขั้นตอนมากกว่า และใช้ระยะเวลานาน
อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง ประกอบกับจำนวนที่เสนอขายในครั้งนี้ไม่มาก

4) หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและเหตุผลที่เลือกเกณฑ์กำหนดราคาดังกล่าว
บริษัทฯ จะกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ
โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

5) เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน รวมทั้งจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ และแผนการใช้เงินทุน
เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตทั้งนี้บริษัทฯยังไม่สามารถคาดการณ์จำนวนเงินที่คาดว่าจ
ะได้รับจากการเพิ่มทุนได้

6) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
ภายหลังจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม

7) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง
อำนาจควบคุมจะลดลง 2.46%

8) เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใดกับบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทฯ ขายหุ้นเพิ่มทุนแก่นักลงทุนที่จะมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้โดยไม่มีการตกลงเงื่อนไขอื่นใด
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ                      

เรื่อง                       : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)                       : 09 ม.ค. 2557
จัดสรรให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)                       : 803,442,298
                      : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 1,769,280,130
อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : หลักทรัพย์แปลงสภาพ)                       : 1 : 1
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                       : 0.00
วันเสนอขาย (แก้ไข)                       : วันที่ 12 ก.พ. 2557 ถึงวันที่ 19 ก.พ. 2557
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                      
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       :
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ครั้งที่ 3
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)                      : 1 : 1

ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                       : 0.25
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                       :
1 ปี 2 เดือน


หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                       :
TSF003/2557

วันที่ 10 มกราคม 2557


เรื่อง       แจ้งกำหนดวันเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ("TSF-W3")
เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       จากที่บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
ขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 10:00 น.
แต่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ทำให้ไม่สามารถเปิดการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการ โดยมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งพิเศษที่ 1/2557 ในวันที่ 9 มกราคม เวลา 12.00 น.
อนุมัติให้เลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ออกไป เป็นวันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 10:00
น. ตามความที่บริษัทได้เรียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วนั้น

ทั้งนี้
บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสาม
ัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ("TSF-W3") (Record Date) ในวันที่ 28 มกราคม 2557
และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535
(และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 29 มกราคม 2557
และกำหนดให้วันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2557
เป็นวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและวันเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3
("TSF-W3") เพื่อให้สอดคล้องกัน


       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ(นางสาวสิริกันย์ ปิยไกรวุฒิ)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้