การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)                      

เรื่อง                       : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 27 ก.พ. 2557
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)                       : 2.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)                       : 1.00
หมายเหตุ                       :
มีมติเป็นเอกฉันท์ และเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่าหุ้นละ 2 บาท เป็น 1 บาท
โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงเดิม แต่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 87,744,500 หุ้น เป็นจำนวน
175,489,000 หุ้น นอกจากนี้ให้มีการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทด้วย
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                      

เรื่อง                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 27 ก.พ. 2557
ชนิดการปันผล                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)                      : 03 เม.ย. 2557

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั                       : 04 เม.ย. 2557
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                       : 01 เม.ย. 2557
จ่ายให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                       : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                       : 2.00
วันที่จ่ายปันผล                       : 20 พ.ค. 2557
จ่ายปันผลจาก                       :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2556
หมายเหตุ (แก้ไข)                       :
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เป็นจำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น
และกำหนดจ่ายภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2557 พิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้การให้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 27 ก.พ. 2557
วันประชุม                       : 21 เม.ย. 2557
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                       : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 03 เม.ย. 2557
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร                       : 04 เม.ย. 2557
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 01 เม.ย. 2557
วาระการประชุมที่สำคัญ                       :
- การจ่ายปันผล
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par)
สถานที่ประชุม                       : โรงแรมเพียตร้า เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้