การพิจารณาปันผล                      

เรื่อง                       : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 05 มี.ค. 2557
ชนิดการปันผล                       : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)                      : 24 เม.ย. 2557

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั                       : 25 เม.ย. 2557
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                       : 22 เม.ย. 2557
จ่ายให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)                       : 10 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)                       : 0.05
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก                       :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                       : 0.00555
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)                       : 0.05555
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                       : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                       : 08 พ.ค. 2557
จ่ายปันผลจาก                       :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2556
หมายเหตุ                       :
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ) ต่อ 1 หุ้นปันผล
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 05 มี.ค. 2557
วันประชุม                       : 09 เม.ย. 2557
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                       : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 19 มี.ค. 2557
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร                       : 20 มี.ค. 2557
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 17 มี.ค. 2557
วาระการประชุมที่สำคัญ                       :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การออกหุ้นกู้
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par)
สถานที่ประชุม                       : โรงแรม ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพ
______________________________________________________________________

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)                      

เรื่อง                       : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 05 มี.ค. 2557
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)                       : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)                       : 0.50
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                      

เรื่อง                       : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 05 มี.ค. 2557
รายละเอียดการจัดสรร                      
จัดสรรให้กับ                       : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                       : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 206,951,585
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 206,951,585
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 206,951,585
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                       : 0.50
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้